Certifikáty a partnerství

Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek. Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku jakosti.

Mezi její nejdůležitější body patří:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti
 
   Vysokou úroveň řízení kvality firmy UNIS potvrdily i pravidelné recertifikační audity v letech 1998 a 2001, ve kterých byl systému jakosti shledán jako plně vyhovující a byl rozšířen i na nové aktivity firmy v oblasti návrhu, vývoje, produkce a servisu mechatronických systémů. V letech 2002, 2005, 2008 a 2011 úspěšně proběhly další recertifikační audity dle normy ISO 9001:2000 resp. ISO9001:2008 - přechod na novou revizi normy proběhl v roce 2009.

 

  Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2005. Společně s tímto systémem řízení byl zaveden i systém řízení služeb v oblasti IT v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011.
     
UNIS na základě auditů ÚCL ČR prokázal také splnění požadavků pro projektování a výrobu letadlových částí a zařízení.

 

 
   Oprávnění k projektování v souladu s národním předpisem CAA-TI-026, požadované ustanovením §17 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví, získala společnost jako 16. firma v České republice..

 

 
   Oprávnění k výrobě letadlových částí a zařízení dle předpisu JAR-21 získala společnost v roce 2003. V důsledku vstupu ČR do EU byla společnost transformována dle platných evropských nařízení a vydáno nové oprávnění EASA POA v souladu s Nařízením komise ES č.1702/2003, Část 21, oddíl A, hlava G.
 
   Pro realizaci projektů ve vojenské oblasti zavedl UNIS, a.s. systém kvality dle standardu NATO AQAP 2110 (ČOS 051672) a v červenci 2007 úspěšně získal osvědčení, které bylo v roce 2018 certifikováno na nový standard dle ČSN ISO 9001:2016 a znovu obhájeno.
 
  Certifikát typového klíče na výrobu rozvaděčů umožňuje firmě UNIS vystavovat CE Prohlášení o shodě podle normy ČSN EN  61439.
 
7